İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 

Yeni teş­vik sis­te­mi ile bir­lik­te Türkiye 6 ay­rı böl­ge­ye ay­rıl­mış olup İstanbul da­hil ol­mak üze­re Türkiye de bü­tün il­le­re ye­ni ya­pı­la­cak ya­tı­rım ve­ya mev­cut üre­tim te­si­si­ne ek ya­tı­rım yap­mak is­te­yen fir­ma­la­ra aşa­ğı­da yer alan des­tek­ler böl­ge­sel oran­lar­da verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin sü­re­si 3 yıl­dır (1,5 yıl ek sü­re alınabilir)

Yatırım teşvik belgesi kapsamında KRM Danışmanlık olarak verdiğimiz hizmetler
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si için pro­je ha­zır­lı­ğı, alımı
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si Süre uzatımı
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si Makine tec­hi­zat değişikliği
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si revizesi
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si Finansal ki­ra­la­ma devirleri
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si Yatırım ko­nu, ad­res, ver­gi da­ire­si v.b. Değişikliklerin yapılması
 • Yatırım teş­vik bel­ge­si­nin kapatılması

Yatırım Teşvik bel­ge­si Çerçevesinde İllerin Bölgelere Göre Dağılımı;

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas
*Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Yeni Teşvik Sistemini 4 Şekilde İnceleyebiliriz; 
Genel Teşvik Uygulamaları;

Yatırım Teşvik bel­ge­si kap­sa­mın­da KDV, KKDF ve Gümrük Vergisiden mu­afi­yet sağ­lan­mak­ta­dır. Bütün böl­ge­ler­de alt top­lam tu­tar­la­rın ta­ah­hüt edil­me­si ha­lin­de bu des­tek alınabilir.

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında Sağlanan Destekler;
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstinası (Yatırıma ko­nu tüm yurt dı­şı ve­ya yurt içi ma­ki­ne teç­hi­zat alım­la­rı dahil)
Yatırım Teşvik belgesi Şartları;
 • Firmaların böl­ge­sel baz­da olan mi­ni­mum ya­tı­rım tu­tar­la­rı­nı sağ­la­ma­sı (1. ve 2. böl­ge­ler­de min. 1.000.000 TL, di­ğer böl­ge­ler­de ise min. 500.000 TL tu­ta­rın­da ma­ki­ne teç­hi­zat alınması).
 • SGK bor­cu olmaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca üre­ti­min uy­gun gö­rül­me­si (ÇED Görüşü)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Öncelikli Yatırım Konuları ile Yatırım teşvik belgesi;

Yatırım teş­vik bel­ge­si Ekonomi Bakanlığı’nca be­lir­le­nen ko­nu ve ya­tı­rım tu­tar­la­rın­da ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı ha­lin­de bü­tün böl­ge­ler­de böl­ge­sel teş­vik uy­gu­la­ma­la­rın­dan Yatırım Teşvik bel­ge­si kap­sa­mın­da yararlanılabilir.

Yatırım Teşvik belgesi Sağlanan Destekler;
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstinası (Yatırıma ko­nu tüm yurt dı­şı ve­ya yurt içi ma­ki­ne teç­hi­zat alım­la­rı dahil)
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi Desteği
Öncelikli Alanlarda Yapılacak Yatırımlar ile Yatırım teşvik belgesi;
 1. , 2. , 3. , 4. , 5. böl­ge­ler­de yer al­ma­sı du­ru­mun­da 5. böl­ge des­tek­le­rin­den ya­rar­la­na­cak­lar­dır. Bu yatırımlar;
 • Madencilik ya­tı­rım­la­rı,
 • Demiryolu ve de­niz­yo­lu ile yük ve­ya yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğı­na yö­ne­lik yatırımlar,
 • Test mer­kez­le­ri, rüz­gar tü­ne­li ve ben­ze­ri ni­te­lik­te­ki yatırımlar,
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ya­pı­la­cak tu­rizm yatırımları,
 • Özel sek­tör ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lecek ilk, or­ta ve li­se eği­tim yatırımları,
 • Belirli ilaç ya­tı­rım­la­rı (ya­tı­rım tu­ta­rı 20 Milyon TL üze­rin­de olan),
 • Savunma sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı (sa­vun­ma ba­kan­lı­ğın­dan pro­je onay ya­zı­sı gerekli).
 • İmplant ima­lat­la­rı
 • Elektronik dev­re v.b. imalatları
Stratejik Yatırımlar ile Yatırım teşvik belgesi;

Yatırım teş­vik bel­ge­si ile Ülke ge­ne­lin­de %50’den faz­la­sı it­ha­lat­la kar­şı­la­nan ara mal­la­rın ve­ya ürün­le­rin üre­ti­mi­ne yö­ne­lik ya­tı­rım­lar ve bu ya­tı­rım­la­rın ener­ji ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re ger­çek­leş­ti­ri­lecek ener­ji ya­tı­rım­la­rı st­ra­te­jik ya­tı­rım ola­rak değerlendirilir.

Şartları;

 • İthalat ba­ğım­lı­lı­ğı yük­sek ara mal­la­rın ve­ya ürün­le­rin üre­ti­mi­ne yönelik,
 • Asgari ya­tı­rım tu­ta­rı 50 mil­yon TL olan,
 • %50’den faz­la­sı it­ha­lat­la karşılanan,
 • Asgari %40 kat­ma de­ğer üreten,
 • Üretilecek ürün­le il­gi­li top­lam it­ha­lat de­ğe­ri son 1 yıl iti­ba­riy­le en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üre­ti­mi ol­ma­yan mal­lar­da bu şart aranmayacaktır)