İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Üretim ve Satış Yapan Firmalara Verilen Destekler

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN FİRMALARA VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ

  • Yurtdışı Fuar Desteği

Firmaların Yurtdışında ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri fu­ar ka­tı­lım­la­rın­da fu­ar ba­şı­na 50.000 TL ka­dar (sek­tö­rel fu­ar­lar için 75.000 TL) Bireysel ka­tı­lım ya­pı­lan fu­ar­lar için baş­vu­ru yapılabilir.

Sağlanan Destekler;

a)Stand ku­ru­lum, ta­sa­rım ve ki­ra desteği

b)Nakliye des­te­ği

c)Seyahat des­te­ği

Yurt dı­şı fu­ar de­se­ğin­de ya­pı­lan mas­raf­lar ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen m2 ye esas tu­tar üze­rin­den karşılanmaktadır.

  • YURTDIŞI MAĞAZA, OFİS, DEPO, SHOWROOM VE TEŞHİR STAND KİRA DESTEĞİ

Üretim ya­pan mar­ka tes­cil bel­ge­si­ne sa­hip fir­ma­la­rın Yurtdışında açacakları

Mağazalar (re­yon ve ko­mis­yon gi­der­le­ri) için yıl­lık %50 ora­nın 120.000 USD kadar,

Ofis, Depo,Showroom ve teş­hir stand­la­rı için yıl­lık %50 ora­nın­da 100.000 USD

ka­dar eko­no­mi ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan desteklenir.

Fason üre­tim yap­tı­ran mar­ka tes­cil bel­ge­si­ne sa­hip ve­ya Sözleşme ile Marka tes­cil bel­ge­si­ne sa­hip fir­ma­la­rın ürün­le­ri­ni sa­tan firmalar;

Mağazalar (re­yon ve ko­mis­yon gi­der­le­ri) için yıl­lık %40 ora­nın 100.000 USD kadar,

Ofis, Depo,Showroom ve teş­hir stand­la­rı için yıl­lık %40 ora­nın­da 75.000 USD

  • YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Üretim ya­pan ve­ya Türkiye de yer­le­şik fir­ma­lar­da fa­son üre­tim yap­tı­ran mar­ka tes­cil bel­ge­si­ne sa­hip fir­ma­la­rın ta­nı­tım faaliyetleri;

Yurtdışında bi­rim­le­ri olan fir­ma­la­ra yıl­lık her bir ül­ke 150.000 USD kadar,

Yurtdışı bi­ri­mi ol­ma­yan fir­ma­la­rın ise yıl­lık 250.000 USD kadar

Ekonomi ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan desteklenir.

  • YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Firmaların yurt içi mar­ka tes­cil bel­ge­si­ne sa­hip ol­duk­la­rı mar­ka­la­rı­nın yurt dı­şın­da tes­ci­li ve ko­run­ma­sı­na iliş­kin gi­der­le­ri, % 50 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 50.000 ABD Dolar’ına ka­dar Ekonomi ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan desteklenir.

  • YURTDIŞI SEYAHAT DESTEĞİ

Firmaların ih­ra­cat yap­mak için Yurtdışı se­ya­hat­le­rin­de ko­nak­la­ma ve se­ya­hat mas­raf­la­rı %70 ora­nın­da se­ya­hat ba­şı­na 5.000 USD ka­dar des­tek­le­nir. Destek kap­sa­mın­da en az 2 en faz­la 10 gün­lük se­ya­hat­ler desteklenmektedir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şe­hir­le­ra­ra­sı ula­şım­da kul­la­nı­lan eko­no­mi sı­nı­fı uçak, tren, ge­mi ve oto­büs bi­le­ti üc­ret­le­ri ile gün­lük 50 ABD Dolarına ka­dar araç ki­ra­la­ma giderleri.

b) Konaklama: Kişi ba­şı­na gün­lük 150 ABD Dolarına ka­dar ko­nak­la­ma (oda+kahvaltı) giderleri

Ekonomi ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan desteklenir.

  • YURTDIŞI RAPOR ALIMI VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIMI DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Şirketler ile yurt dı­şı­na yö­ne­lik pa­za­ra gi­riş st­ra­te­ji­le­ri ile ey­lem plan­la­rı­nın oluş­tu­ru­la­bil­me­si ama­cıy­la sa­tın alı­nan sek­tör, ül­ke, yurt dı­şın­da yer­le­şik şir­ket ve­ya mar­ka odak­lı ra­por gi­der­le­ri ile yurt dı­şın­da yer­le­şik şir­ket alım­la­rı­na yö­ne­lik ma­li ve hu­ku­ki da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­ne iliş­kin gi­der­ler, şir­ket­ler için %60 yıl­lık en faz­la 200.000 ABD Dolarına ka­dar desteklenir.

  • E TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Firmaların %80 ora­nın­da ka­dar Ekonomi Bakanlığı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen E Ticaret si­te­le­ri­ne üye­lik­le­ri des­tek­le­nir. Site ba­şı­na ve­ri­lecek des­tek tu­ta­rı yıl­lık en faz­la 2.000 ABD Dolar olup sa­de­ce 1 yıl­lık üye­lik­ler des­tek kapsamındadır.

  • PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Firmaların Ekonomi Bakanlığı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen lis­te­de Pazara Giriş Belgeleri alım gi­der­le­ri %50 ora­nın­da şir­ket ba­şı­na yıl­lık en faz­la 250.000 (iki­yü­zel­li­bin) ABD Dolarına ka­dar ba­kan­lık ta­ra­fın­dan des­tek verilir.

a) Müracaat ve do­kü­man in­ce­le­me giderleri

b) Belgelendirme tet­kik giderleri

c) İlk yı­la ait bel­ge kul­la­nım ücretleri

ç) Test/​analiz ra­po­ru giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürün­le­ri ana­li­zi­ne iliş­kin sağlık/​güvenlik ser­ti­fi­ka­sı ücreti

f) Tarım ürün­le­ri ana­li­zi­ne iliş­kin ak­re­di­tas­yon ücreti