İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

TURQUALITY

Turquality Nedir?
 • Turquality Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır. 2007 yı­lın­da fa­ali­ye­te ge­çen prog­ram ilk he­def 10 yıl­da 10 dün­ya mar­ka­sı ya­rat­mak olup teks­til­ci­ler yö­ne­lik bir prog­ram ola­rak di­zayn edil­di. Ancak prog­ra­mın de­ğe­ri ve ge­ti­ri öl­çüt­le­ri di­ğer sek­tör­le­rin de il­gi­si­ni çek­ti ve mar­ka­laş­ma ala­nın­da bir çok fark­lı sek­tör­den fir­ma bu prog­ra­ma baş­vu­ru yaptı.

Turquality 2 ana prog­ram­dan oluş­mak­ta­dır. Bunlar;

 • Turquality ana prog­ram 5 yıl­lık sü­re ile des­tek­le­rin sı­nır­sız ol­du­ğu program
 • Diğer ise 4 yıl­lık Marka prog­ra­mı­dır. Bu prog­ram des­tek baş­lık­la­rı ay­nı olup sa­de­ce des­tek li­mit­le­ri da­ha azdır.

Turquality prog­ra­mı­nın baş­lı­ca amaçları;

 • Şirketlerin mar­ka gü­cü ve ku­rum­sal alt­ya­pı­sı­nı güçlendirmek
 • Yurtiçinde mar­ka bi­lin­ci ve far­kın­da­lı­ğı yaratmak
 • Küresel Türk mar­ka­la­rın­dan yur­ti­çin­de lo­ko­mo­tif oluşturmak
 • Marka po­tan­si­ye­li olan fir­ma­la­ra glo­bal bir mar­ka ol­ma yo­lun­da fi­nan­sal kay­nak sağlamak

Dikkat eder­se­niz yu­ka­rı­da ba­his edi­len ko­nu­lar bir fir­ma­nın ku­rum­sal­laş­ma­sı için ge­nel alt ya­pı ih­ti­ya­cı­nı or­ta­ya çıkarmaktadır.

Turquality Programına Giriş Kriterleri 

Öncelikle fir­ma­nın yur­ti­çin­de mar­ka tes­ci­li­nin ol­ma­sı ge­rek­li da­ha son­ra­sın­da ise yurt­dı­şı he­def pa­zar­la­rın­da en az bir ül­ke­de mar­ka tes­cil zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­mak­ta, bu ilk ve en önem­li şart.

Çünkü Turquality prog­ra­mı fir­ma­la­rın mar­ka­laş­ma alı­nın da des­tek ver­mek­te­dir. Marka de­ğe­ri bi­lin­di­ği üze­re ka­zanç ala­nın­da da­ha faz­la ge­ti­ri­si olan bir model.

Turquality bu kap­sam­da fir­ma­la­ra des­tek ve­re­rek hem ku­rum­sal­laş­ma­la­rı yö­nün­de hem­de mar­ka de­ğe­ri­ni art­tır­ma­ya yö­ne­lik des­tek­ler ve­re­rek ha­vuç sis­te­mi­ni çok iyi ça­lış­tı­rı­yor. Bu sa­ye­de fir­ma­lar al­dık­la­rı des­tek­ler ile uzun yıl­lar mar­ka de­ğer­le­ri­ni ko­ru­ya­rak en önem­li dö­viz ka­zan­dı­rı­cı fak­tör ola­rak kar­şı­mı­za çıkıyor.

Hep ku­rum­sal ya­pı­dan ba­his et­tik ne­dir bu ku­rum­sal ya­pı ana ko­nu­la­rı on­la­rı göz atalım.

 • Stratejik plan­la­ma ve ku­rum­sal performans,
 • Marka yö­ne­ti­mi,
 • Tedarik zin­ci­ri yönetimi
 • Pazarlama – müş­te­ri ve ti­ca­ret yönetimi,
 • Ürün tasarım/​araştırma ve geliştirme,
 • Finansal per­for­mans,
 • Organizasyonel ya­pı ve ik yönetimi,
 • Kurumsal yö­ne­tim,
 • Bilgi sis­tem­le­ri yönetimi

Bu kap­sam­da fir­ma­lar ken­di ku­rum­sal ya­pı­la­rı­nı ge­liş­ti­re­rek prog­ra­ma gi­riş hak­kı ka­za­nı­yor­lar. Eğer bu ko­nu­la­ra ait bi­rim­ler yok ise ge­rek da­nış­man­lık ala­rak ge­rek­se ken­di iç­le­rin­de bu bi­rim­le­rin açıl­ma­sı yö­nün­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı gereklidir.

KRM da­nış­man­lık ola­rak yet­kin da­nış­man kad­ro­muz ile gi­riş kri­ter­le­rin­de bü­tün ba­his edi­len ko­nu­lar­da da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­re­rek fir­ma­la­rın ku­rum­sal alt ya­pı­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­na des­tek vermekteyiz.

Turquality Destekleri
KRM DANIŞMANLIK Turquality

Kapsama alı­na­bi­len sek­tör­ler ise;

 • Ürün mar­ka­sı­na sa­hip bü­tün sek­tör­ler (tekstil,kimya,makine v.b.)
 • Lojistik
 • Sağlık tur­zi­mi
 • Taşımacılık char­ter se­fe­ri ya­pan ha­va­yo­lu şirketleri
 • Turizm otel işletmeleri
 • Hastaneler
 • Film ve si­ne­ma sektörü
 • Yönetim da­nış­man­lık­la­rı
 • Ve bü­tün mar­ka­sı olan der­nek­ler prog­ra­ma baş­vu­ru yapabilirler
KRM Danışmanlık Olarak Turquality Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler
 • Firma içi tüm bi­rim­le­rin ça­lı­şan­la­rı ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne yö­ne­lik eği­tim­ler ve­ri­le­rek TURQUALITY kap­sa­mın­da ki des­tek­le­rin be­nim­se­til­me­si­nin sağlanması,
 • Haftalık top­lan­tı­lar ile ge­lecek plan­la­rı ve mev­cut har­ca­ma­lar hak­kın­da TURQUALITY de­ğer­len­dir­me­le­ri yapılması,
 • Destek alı­na­cak TURQUALITY kap­sa­mın­da ki har­ca­ma­la­ra yö­ne­lik söz­leş­me­le­rin dü­zen­len­me­si­nin ve ta­ki­bi­nin sağlanması,
 • Destek alı­na­cak TURQUALITY kap­sa­mın­da ki har­ca­ma­la­ra yö­ne­lik fa­tu­ra ve öde­me bel­ge­le­ri­nin ta­ki­bi­nin sağlanması,
 • Destek alı­na­cak har­ca­ma­la­rın TURQUALITY sis­te­mi­ne gi­riş­le­ri­nin sağlanması,
 • Yurtdışı har­ca­ma­la­ra yö­ne­lik dö­kü­man­la­rın TURQUALITY kap­sa­mın­da ki il­gi­li Ticari Ataşeliklerden onay ta­kip­le­ri­nin yapılması,
 • Franchies kap­sa­mın­da TURQUALITY des­tek­le­rin­den fay­da­la­nıl­ma­sı­nın sağlanması,
 • TURQUALITY sis­te­mi­ne gi­ri­len ev­rak­la­rın sü­rek­li ta­kip­le­rin ya­pıl­ma­sı haf­ta­lık ola­rak fir­ma­ya ra­por­lan­ma­sı­nın sağlanması,
 • TURQUALITY kap­sa­mın­da ki Tebliğ ta­kip­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ve fir­ma­nın le­hi­ne ve­ya aley­hi­ne ola­sı du­rum­la­rın bildirilmesi,
 • TURQUALITY kap­sa­mın­da ki Hedef pa­zar ku­ru­lum­la­rı­nın yapılması,
 • TURQUALITY kap­sa­mın­da ki Harcama ya­pa­cak yurt­dı­şı bi­rim­le­rin ta­nım­lan­ma­sı­nın sağlanması,
 • TURQUALITY kap­sa­mın­da ki Yurtdışında açı­la­cak olan ye­ni şir­ket­le­rin sis­te­me ka­yıt­la­rı­nın yapılması,
 • TURQUALITY kap­sa­mın­da ki baş­vu­ru­la­rı öde­me çı­ka­na ta­kip­le­ri­nin ya­pı­la­rak ola­sı ek­sik­lik­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın sağlanması,

TURQUALITY kap­sa­mın­da ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­rak fir­ma­nın is­te­ği­ne bağ­lı ola­rak tem­sil edilmesi