İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

TURQUALITY ve Yatırım Destekleri

TURQUALITY ve Yatırım Destekleri

Ülkemizde uzun yıl­lar­dır uy­gu­la­nan dev­let des­tek­le­ri za­man içe­ri­sin­de il­gi­li dö­nem­le­rin si­ya­si po­li­ti­ka­la­rı ge­re­ğin­ce de­ği­şik­lik gös­te­re­rek sür­dü­rül­mek­te­dir. Bu de­ği­şim­ler­den ba­zı­la­rı­nı siz­le­re sun­mak ve gün­cel des­tek­ler ko­nu­sun­da siz­le­ri bil­gi­len­dir­mek isteriz.

KRM Danışmanlık ola­rak 2012 yı­lın­dan bu ya­na 1000 üze­ri fir­ma­ya dev­let des­tek­le­ri 50 aş­kın fir­ma­ya ise yö­ne­tim da­nış­man­lı­ğı ko­nu­la­rın­da da­nış­man­lık ver­dik. KRM da­nış­man­lık Kerem Kaan ATILGAN’nın 16 yıl­lık tec­rü­be­le­ri so­nun­da ku­ru­la­rak fa­ali­yet ha­ya­tı­na baş­la­mış bü­tün ba­kan­lık­la­rın uy­gu­la­mış ol­du­ğu teş­vik prog­ram­la­rın­da bir fi­il yer al­mış­tır. Kadromuzda bir­çok üst dü­zey yet­kin yö­ne­tim da­nış­ma­nı ve uz­man­lar 12 ki­şi­lik eki­bi­miz ile Merkez İstanbul ve Ankara’da hiz­met vermekteyiz.

KRM Danışmanlık ola­rak gün­cel da­nış­man­lık ko­nu­la­rı­mı­zın ba­şın­da Turquality ve Yönetim Danışmanlıkları gel­mek­te­dir. Bunun dı­şın­da Yatırım Danışmanlığı, di­ğer yurt­dı­şı ve yur­ti­çi teş­vik da­nış­man­lık­la­rı ve­re­rek fir­ma­la­rın st­ra­te­jik ge­li­şim­le­ri­ne dev­let des­tek­le­ri­nin bir­leş­ti­re­rek kat­kı sağ­la­mak­ta­yız. Bu şe­kil­de bü­tü­nü ile tam hiz­met ve­ren sa­yı­lı da­nış­man­lık fir­ma­la­rı ara­sın­da yer almaktayız.

Devlet Destekleri 3 ana baş­lık al­tın­da toplayabiliriz;

 • Yatırım Yapan Firmalara Verilen Destekler
 • İhracat Yapan fir­ma­la­ra ve­ri­len destekler
 • AR-GE Yapan fir­ma­la­ra ve­ri­len destekler

Firmalar bu 3 ana baş­lık al­tın­da ay­rı ay­rı ola­rak ve­ya hep­sin­den ay­nı an­da yararlanabilirler.

Firmaların en bü­yük so­run­la­rın­dan bi­ri olan “iş­let­me kör­lü­ğü” , mev­zu­at­la­ra ha­kim ol­ma ko­nu­sun­da­ki ye­ter­siz­lik ile bir­le­şin­ce bir­çok şir­ket dev­le­tin sağ­la­mış ol­du­ğu des­tek­ler­den ha­ber­siz kalmaktadır.

Turquality Nedir?

 • Turquality Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır… 2007 yı­lın­da fa­ali­ye­te ge­çen prog­ram ilk he­def 10 yıl­da 10 dün­ya mar­ka­sı ya­rat­mak olup teks­til­ci­ler yö­ne­lik bir prog­ram ola­rak di­zayn edil­di. Ancak prog­ra­mın de­ğe­ri ve ge­ti­ri öl­çüt­le­ri dig­ger sekt­rö­le­rin­de il­gi­si­ni çek­ti ve mar­ka­laş­ma ala­nın­da bir çok fark­lı sek­tör­den fir­ma bu prog­ra­ma baş­vu­ru yaptı.
 • Turquality 2 ana prog­ram­dan oluş­mak­ta­dır. Bunlar;
 • Turquality ana prog­ram 5+5 yıl­lık sü­re ile des­tek­le­rin sı­nır­sız ol­du­ğu program
 • Diğer ise 4 yıl­lık Marka prog­ra­mı­dır. Bu prog­ram des­tek baş­lık­la­rı ay­nı olup sa­de­ce des­tek li­mit­le­ri da­ha azdır.
 • Turquality prog­ra­mı­nın baş­lı­ca amaçları;
 • Şirketlerin mar­ka gü­cü ve ku­rum­sal alt­ya­pı­sı­nı güçlendirmek
 • Yurtiçinde mar­ka bi­lin­ci ve far­kın­da­lı­ğı yaratmak
 • Küresel Türk mar­ka­la­rın­dan yur­ti­çin­de lo­ko­mo­tif oluşturmak
 • Marka po­tan­si­ye­li olan fir­ma­la­ra glo­bal bir mar­ka ol­ma yo­lun­da fi­nan­sal kay­nak sağlamak

Dikkat eder­se­niz yu­ka­rı­da ba­his edi­len ko­nu­lar bir fir­ma­nın ku­rum­sal­laş­ma­sı için ge­nel alt ya­pı ih­ti­ya­cı­nı or­ta­ya çıkarmaktadır.

Turquality Programına Giriş Kriterleri Nelerdir?

Öncelikle fir­ma­nın yur­ti­çin­de mar­ka tes­ci­li­nin ol­ma­sı ge­rek­li da­ha son­ra­sın­da ise yurt­dı­şı he­def pa­zar­la­rın­da en az bir ül­ke­de mar­ka tes­cil zo­run­lu­lu­ğu bu­lun­mak­ta, bu ilk ve en önem­li şart.

Çünkü Turquality prog­ra­mı fir­ma­la­rın mar­ka­laş­ma alı­nın da des­tek ver­mek­te­dir. Marka de­ğe­ri bi­lin­di­ği üze­re ka­zanç ala­nın­da da­ha faz­la ge­ti­ri­si olan bir model.

Turquality bu kap­sam­da fir­ma­la­ra des­tek ve­re­rek hem ku­rum­sal­laş­ma­la­rı yö­nün­de hem­de mar­ka de­ğe­ri­ni art­tır­ma­ya yö­ne­lik des­tek­ler ve­re­rek ha­vuç sis­te­mi­ni çok iyi ça­lış­tı­rı­yor. Bu sa­ye­de fir­ma­lar al­dık­la­rı des­tek­ler ile uzun yıl­lar mar­ka de­ğer­le­ri­ni ko­ru­ya­rak en önem­li dö­viz ka­zan­dı­rı­cı fak­tör ola­rak kar­şı­mı­za çıkıyor.

Hep ku­rum­sal ya­pı­dan ba­his et­tik ne­dir bu ku­rum­sal ya­pı ana ko­nu­la­rı on­la­rı göz atalım.

 • Stratejik plan­la­ma ve ku­rum­sal performans,
 • Marka yö­ne­ti­mi,
 • Tedarik zin­ci­ri yönetimi
 • Pazarlama – müş­te­ri ve ti­ca­ret yönetimi,
 • Ürün tasarım/​araştırma ve geliştirme,
 • Finansal per­for­mans,
 • Organizasyonel ya­pı ve ik yönetimi,
 • Kurumsal yö­ne­tim,
 • Bilgi sis­tem­le­ri yönetimi

Bu kap­sam­da fir­ma­lar ken­di ku­rum­sal ya­pı­la­rı­nı ge­liş­ti­re­rek prog­ra­ma gi­riş hak­kı ka­za­nı­yor­lar. Eğer bu ko­nu­la­ra ait bi­rim­ler yok ise ge­rek da­nış­man­lık ala­rak ge­rek­se ken­di iç­le­rin­de bu bi­rim­le­rin açıl­ma­sı yö­nün­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı gereklidir.

KRM da­nış­man­lık ola­rak yet­kin da­nış­man kad­ro­muz ile gi­riş kri­ter­le­rin­de bü­tün ba­his edi­len ko­nu­lar­da da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­re­rek fir­ma­la­rın ku­rum­sal alt ya­pı­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­na des­tek vermekteyiz.

Turquality Destekleri Nelerdir?

KRM DANIŞMANLIK Turquality

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi

2012 Haziran ayı içe­ri­sin­de ya­yın­la­nan ye­ni teş­vik pa­ke­ti ile ül­ke­miz des­tek oran­la­rı ba­zın­da 6 böl­ge­ye ay­rıl­mış ve il­le­ri­miz bu böl­ge­le­re da­ğı­tıl­mış­tır. 6. böl­ge des­tek yo­ğun­lu­ğu açı­sın­dan en ca­zip böl­ge ola­rak açık­lan­mış olup, bu böl­ge­yi sı­ra­sı ile 5., 4. ve 3. böl­ge­ler ta­kip etmektedir.

Bu hu­sus­ta ta­ra­fı­mı­za ge­len so­ru­la­rın ba­şın­da İstanbul v.b. bü­yük şe­hir­le­re teş­vik uy­gu­la­nıp uy­gu­lan­ma­dı­ğı ko­nu­su gel­mek­te­dir. Bütün il­le­re ya­tı­rım teş­vik bel­ge­si ve­ril­mek­te olup des­tek mik­tar­la­rı de­ğiş­ken­lik göstermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile üre­tim­de kul­la­nı­la­cak ma­ki­ne-teç­hi­zat alım­la­rı­nız­da ver­gi mu­afi­ye­ti sağ­la­mak­ta olup, ay­nı za­man­da 3., 4., 5. ve 6. böl­ge­ler­de be­lir­le­nen ya­tı­rım oran­la­rın­da ya­tı­rım yap­ma­nız du­rum­da SGK iş­ve­ren pa­yı in­di­ri­mi, yer tah­si­si, kre­di fa­iz in­di­ri­mi ve ver­gi in­di­ri­mi gi­bi des­tek­ler­den yararlanabilirsiniz.

2016 ey­lül ayı içe­ri­sin­de ya­yın­la­nan ba­kan­lar ku­ru­lu ka­ra­rı ile İstanbul ili dı­şın­da ya­pı­la­cak he­men he­men bü­tün ma­ki­ne ve ye­dek par­ça üre­ti­mi, Otomotiv sek­tö­rü­ne yö­ne­lik üre­tim­ler, Metal sek­tö­rü, Döküm par­ça­lar, Kimyasal ürün üre­ti­mi, Motorlu ta­şıt­lar yö­ne­lik üre­tim­ler, teş­vik sis­te­min yer alan 4. Bölge teş­vik­le­rin­den faydalanabilecektir.

4.bölge teş­vik­le­ri 6 yıl SGK iş­ve­ren pa­yı mu­afi­ye­ti, Gelir ver­gi­si in­di­ri­mi, Kredi kul­la­nım­la­rın­da fa­iz in­di­ri­mi ve ma­ki­ne teç­hi­zat alım­la­rın­da ver­gi mu­afi­ye­ti des­tek­le­ri­ni içermektedir.

Aynı mev­zu­ata ta­bi ola­rak ile­ri tek­no­lo­ji üre­tim ya­tı­rım­la­rı, Sağlık sek­tö­rü yö­ne­lik ima­lat ya­tı­rım­la­rı (örn.imlant), Eğitim okul ya­tı­rım­la­rı, Madencilik sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ya­tı­rım­lar ve sa­vun­ma sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı Türkiye’nin her ye­rin­de 5.bölge des­tek­le­rin­de faydalanır.

Firmaların ye­ni teş­vik sis­te­min­den ya­rar­la­na­bil­me­le­ri için; be­lir­le­nen ya­tı­rım tu­tar­la­rı­nı sağ­la­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, SGK bor­cu­nun bu­lun­ma­ma­sı ge­rek­mek­te, ay­rı­ca fir­ma­la­rın üre­tim­le­ri­nin çev­re­ye olan et­ki­le­ri­ni bağ­lı bu­lun­duk­la­rı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ala­bi­le­cek­le­ri ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Görüş Yazısı ve ge­rek­li üre­tim­ler­de ÇED Raporu ile ya­zı­lı ola­rak be­yan et­me­le­ri zo­run­lu kılınmaktadır.

İhtiyaç du­ru­mun­da Yatırım Teşvik Belgesi’nin ge­çer­li­lik sü­re­si­ni aş­ma­mak kay­dıy­la, bel­ge­de yer alan ma­ki­ne­le­re is­te­nil­di­ği ka­dar ek ma­ki­ne-teç­hi­zat ila­ve­si ya­pı­la­rak bel­ge­nin re­vi­ze edil­me­si müm­kün­dür. Yurtdışından 2. el ma­ki­ne alım­la­rı des­tek kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­lir­ken (teks­til sek­tö­rü ha­riç), yur­ti­çi 2. el ma­ki­ne alım­la­rı teş­vik kap­sa­mın­da değildir.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin sü­re­si top­lam­da 3 yıl ola­rak be­lir­le­nir. Bu sü­re içe­ri­sin­de pro­je­si­ni ta­mam­la­ya­ma­mış fir­ma­la­ra ta­lep du­ru­mun­da ve pro­je­nin en az %30’unun ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı şar­tı ile 1,5 yıl ek sü­re verilebilir.

Belge sü­re­si so­nun­da Ekonomi Bakanlığı’na baş­vu­ru ya­pı­la­rak bel­ge ta­ah­hüt­le­ri­nin ta­mam­lan­dı­ğı bil­di­ri­lir. Bu iş­lem ile bir­lik­te Ekonomi Bakanlığı ta­ra­fın­ca gö­rev­len­di­ri­len uz­man­lar üre­tim te­si­si­ni zi­ya­ret ede­rek ma­ki­na­la­rın yer­le­rin­de olup ol­ma­dı­ğı­nı ve yev­mi­ye ka­yıt­la­rı­nı kont­rol eder ve usu­lü­ne uy­gun­lu­ğun tes­pi­ti­ne is­ti­na­den Yatırım Teşvik Belgesi’ni kapatır.

Yatırım Teşvik Belgesi kap­sa­mın­da alı­nan ma­ki­ne-teç­hi­zat­lar alın­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren 5 yıl sü­re ile sa­tı­la­maz­lar. Bu kont­rol­ler Maliye Bakanlığı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te­dir. Belge sü­re­si içe­ri­sin­de alı­nan ma­ki­na­la­rın de­vir sa­tış ve ki­ra­la­ma hu­sus­la­rı Ekonomi Bakanlığı’nın iz­ni­ne ta­bi­dir. Ancak bu izin­ler çok özel bir du­rum ol­ma­dı­ğı sü­re­ce ve­ril­mez. Sadece teş­vik bel­ge­sin­den teş­vik bel­ge­si­ne ya­tı­rım bü­tün­lü­ğü bo­zul­ma­ma­sı şar­tı ile de­vir ka­bul edilebilir.

Belge sü­re­si so­nun­da ta­mam­lan­ma­yan ya­tı­rım un­sur­la­rı çer­çe­ve­sin­ce sağ­la­nan ver­gi­sel mu­afi­yet­ler, ge­cik­me fa­izi ile bir­lik­te ge­ri öde­me ola­rak ta­lep edilir.

KRM Danışmanlık ola­rak ya­tı­rım teş­vik bel­ge­si kap­sa­mın­da ki bü­tün sü­reç­le­ri­niz de szi­le­re des­tek ver­mek­te­yiz. Diğer da­nış­man­lık fa­ali­yet­le­ri­miz hak­kın­da bil­gi al­mak için bi­zi ara­ya­bi­lir ve­ya si­te­mi­zi zi­ya­ret ede­bi­lir­si­niz. www.krmdanismanlik.com.tr

Saygılarımla.

Kerem Kaan ATILGAN

KRM Danışmanlık Yatırım ve Turquality Uzmanı