İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)

TAREKS, gü­ven­lik, ka­li­te ve stan­dart­la­ra uy­gun­luk açı­sın­dan tü­ke­ti­ci ve üre­ti­ci­yi ko­ru­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len it­ha­lat ve ih­ra­cat de­ne­tim­le­ri­nin risk esas­lı ola­rak ya­pıl­ma­sı­na im­kan ve­ren web ta­ban­lı bir yazılımdır.

TAREKS’in ön­ce­lik­le it­ha­lat­ta ürün gü­ven­li­ği de­ne­ti­mi­ne ta­bi tu­tu­lan ki­şi­sel ko­ru­yu­cu do­na­nım, oyun­cak, ya­pı mal­ze­me­le­ri, tıb­bi ci­haz, tel­siz ve te­le­ko­mü­ni­kas­yon ter­mi­nal ekip­ma­nı, pil ve akü­mü­la­tör gi­bi sa­na­yi ürün­le­ri ile ih­ra­cat­ta ve it­ha­lat­ta ka­li­te de­ne­ti­mi­ne ta­bi tu­tu­lan ta­rım ürün­le­ri­ni kap­sa­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir. Ekonomi Bakanlığı ta­ra­fın­dan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleriyle ya­pı­la­cak mev­zu­at dü­zen­le­me­le­riy­le bir­lik­te aşa­ma­lı ola­rak TAREKS kap­sa­mı­na alı­na­cak ürün grup­la­rı belirlenecektir.