İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

KOSGEB’den 5 Milyon TL’ye Varan, Ar-Ge Sonrası Yatırımlara Yönelik TEKNOYATIRIM Desteği Açıklandı

KİMLER YARARLANABİLİR?

 • En az 1 yıl ön­ce ku­rul­muş olan ve KOSGEB Veri Tabanına ka­yıt­lı KOBİ’ler,
 • Teknoloji sa­hip­le­ri ve­ya kul­la­nım hak­kı­nı dev­ral­mış kurumlar,

HANGİ PROJELER DESTEKLENİR? 

Öncelikli Teknoloji Alanlarında yer alan, pro­to­ti­pi ta­mam­lan­mış ve aşa­ğı­da­ki ko­şul­lar­dan bi­ri son 5 yıl için­de ger­çek­le­şen projeler:

 • Teşvik ile des­tek­le­nen Ar-Ge pro­je­le­ri so­nu­cun­da or­ta­ya çıkan ,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı tek­no­lo­ji bölgeleri/​araştırma merkezleri/​enstitüler/​bilim parkları/​kuluçka merkezleri/​hızlandırıcılarda Ar-Ge pro­je­le­ri so­nu­cun­da or­ta­ya çıkan,
 • Patent bel­ge­si ile ko­ru­ma al­tı­na alınan,
 • Doktora ça­lış­ma­sı ne­ti­ce­sin­de or­ta­ya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim bel­ge­si alan (5 yıl şar­tı yok­tur, bel­ge­nin gün­cel ta­rih­li ol­ma­sı yeterlidir)

DESTEK ORANLARI

YATIRIM DÖNEMİ (3 Yıl Süresince Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz)

 • Makine – Teçhizat – Yazılım Giderleri: Geri Ödemesiz % 60 – 90 *, Geri Ödemeli % 30 – 40 **
 • Diğer Giderler: % 70 (per­so­nel, eği­tim ve da­nış­man­lık kira)
 • Teminat Giderleri: %100 ora­nın­da desteklenir

YATIRIM SONRASI İŞLETME DÖNEMİ (1 Yıl Süresince Geri Ödemesiz)

 • Personel Giderleri (Makine kul­la­nı­mı ve sa­tış pa­zar­la­ma faaliyetleri)
 • Enerji Giderleri (Doğalgaz ve elekt­rik giderleri)