İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Bölgesel Teşvik Uygulamasında Yeni Sektörler

Yeni açık­la­nan teş­vik ka­nu­na gö­re aşa­ğı­da yer alan sek­tör­ler­de ya­tı­rım ya­pan fir­ma­lar (İstanbul dı­şın­da ol­ma­sı şar­tı ile) 4.Bölge des­tek­le­rin­den faydalanabilecek.

Teşvik al­mak için şartlar;

  • Firmanın SGK bor­cu olmaması
  • ve 2. Bölgeler için en az 4,5 yıl için­de 1 mil­yon TL lik ya­tı­rım yapılması
  • ve 4. Bölgeler için en az 4,5 yıl için­de 500 bin TL lik ya­tı­rım yapılması

4.Bölge des­tek­le­ri;

- Alınacak bü­tün ma­ki­na­lar da ver­gi mu­afi­ye­ti sağ­lan­ma­sı (KDV,KKDF, Güm.Ver.)

- 6 yıl SGK iş­ve­ren pa­yı des­te­ği (ya­pı­la­cak ya­tı­rı­ma ora­nı kadar)

- 6 Yıl ge­lir ver­gi­si in­di­ri­mi (ya­pı­la­cak ya­tı­rı­ma ora­nı kadar)

- 5 pu­an TL kre­di­de fa­iz indirimi

İstanbul İli Dışında Desteklenecek Sektörler;

2411.2.07 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler;Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
2411.3.08 Sülfit ve Sülfatlar
2411.3.09 Fosfinatlar, Fosfonatlar ve Polifosfatlar, Nitratlar
2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
2413 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddelerin İmalatı
2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı
2429.6.07 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-or­ga­niz­ma­la­rın Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda ve­ya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler,
2429.6.08 Disk,Pul vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Depo Edilmiş Kimyasal Elementler
2429.6.11 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S.Kauçuk ve Plastikler İçin Plastifiyan ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler ve Alkalinaftalinler
2911 İçten yan­ma­lı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç
2912.1 Pompa ve Kompresör İmalatı
2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı
2914 Sanayi Fırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
2915 Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2921 Tarım ve Orman Makineleri İmalatı
2922 Takım Tezgahları İmalatı
2923 Metalurji Makineleri İmalatı
2924 Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri İmalatı
2925 Gıda,İçecek ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
2926 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı
2927 Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç )
2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşaıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı