İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU

Aşağıda be­lir­ti­len sa­na­yi ku­ru­lu­şu­ni­te­li­ği ka­za­nan (üre­tim ya­pan) özel ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin ir­ti­bat bil­gi­le­ri­ni, üre­tim ko­nu­la­rı­nı ve yıl­lık üre­tim ka­pa­si­te­le­ri­ni, tek­no­lo­ji­le­ri­ni, ma­ki­ne par­ku­ru­nu, kul­lan­dık­la­rı ham­mad­de­le­ri, ser­ma­ye ve is­tih­dam bil­gi­le­ri­ni ve ben­ze­ri ko­nu­la­rı içe­ren, ku­ru­lu­şun kim­lik kar­tı ni­te­li­ğin­de­ki dökümandır.

Kapasite ra­por­la­rı ve­ren kuruluşlar;

 • Sanayi oda­la­rı
 • Ticaret oda­la­rı
 • Esnaf ve sa­nat­kar­lar bir­li­ği­ne bağ­lı mes­lek odaları
 • Deniz ti­ca­ret odaları
Kapasite Raporu Verilebilen Sektörler
 • Gıda Sanayi (Sınai üre­tim ya­pan gı­da işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Yetkili Tamir – Bakım Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları
SANAYİ SİCİL BELGESİ

Üretiminiz için elekt­rik in­di­ri­mi sağ­la­yan (or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri ha­riç) ve­ya il­gi­li ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan is­te­nen, sa­na­yi­ci ol­du­ğu­nu­zu gös­te­ren ve sa­na­yi il mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len bel­ge­dir. Sanayi Sicil Belgesi alı­mı için KRM Danışmanlık ta­ra­fın­dan pro­fes­yo­nel­ce ve en hız­lı şe­kil­de des­tek alabilirsiniz.