İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

ISO 9001

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Tüm ku­ru­luş­lar ça­lış­ma yön­tem­le­ri­ni iyi­leş­tir­mek is­ter­ler. Bu is­ter pa­zar pay­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, is­ter­se ma­li­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı şek­lin­de ol­sun, risk­le­rin da­ha et­ki­li şe­kil­de yö­ne­til­me­si ve müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­nin ar­tı­rıl­ma­sı esas­tır. Kalite Yönetim Sistemi ku­ru­luş­la­ra iz­le­me­le­ri ve iyi­leş­tir­me­le­ri ge­re­ken çer­çe­ve ya­pı­yı oluşturur.

ISO 9001, Dünya’da top­lam 178 ül­ke­de 1.000.000 ‘dan faz­la ku­ru­luş ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan alt­ya­pı­sı en otur­muş, sa­de­ce Kalite Yönetim Sistemi ola­rak de­ğil, Genel bir Yönetim Sistemi ola­rak kul­la­nı­lan bir standarttır.

ISO 9001 Uygulamanın Faydaları

Rekabet Avantajı

ISO 9001 üst yö­ne­tim ta­ra­fın­dan plan­lan­ma­lı ve uy­gu­lan­ma­lı­dır. Böylelikle üst yö­ne­tim ku­ru­lu­şun yö­ne­tim sis­te­min­de st­ra­te­jik bir rol al­mak­ta­dır. Değerlendirme ve bel­ge­len­dir­me pro­se­si­miz­de iş he­def­le­ri­niz sü­rek­li ola­rak iz­le­mek­te ve böy­le­lik­le el­de ede­ce­ği­niz fay­da­nın art­ma­sı­nı te­min etmektedir.

İş Performansının Artması ve Risklerin Yönetilmesi

ISO 9001 yö­ne­tim sis­te­mi­ni kul­lan­ma­yan or­ga­ni­zas­yon­la­ra kı­yas­la or­ga­ni­zas­yo­nu­nu­zun per­for­man­sı­nı ar­tır­ma­ya yar­dım­cı ola­cak­tır. Belgelendirmenin ya­pıl­ma­sıy­la per­for­mans öl­çüm­le­ri da­ha da ko­lay ha­le gelecektir.

Marka Değerinin Artması ve Ticari Engellerin Kaldırılması

ISO 9001 se­ti­fi­ka­sı­na sa­hip ol­du­ğu­nuz­da mar­ka de­ğe­ri­ni­zi ar­tır­mak için bir araç ola­rak kul­la­na­bilr­si­niz. Bu, tüm il­gi­li ta­raf­lar açı­sın­dan ku­ru­mu­nu­zun yük­sek stan­dart­lar için is­tek­li ol­du­ğu ve sü­rek­li iyi­leş­tir­me yap­mak is­te­di­ği­nin bir göstergesidir.

Tasarruf Elde Edilmesi

Operasyonel ve­rim­li­lik, sa­tış­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı, da­ha faz­la kar el­de edil­me­si gi­bi çe­şit­li per­for­mans gös­ter­ge­le­rin­de iyi­leş­me ol­du­ğu ISO 9001’i et­ki­li ola­rak kul­la­nan fir­ma­lar­da el­de edi­len sonuçlardandır.

Hurdaların Azalması

Kalite Yönetim Sistemi ope­ras­yon sü­reç­le­ri­ni­ze odak­lan­mak­ta­dır. Bu müş­te­ri memn­nu­ni­yet se­vi­ye­si­nin art­ma­sı ile bir­lik­te hur­da se­vi­ye­si­nin azal­ma­sı­na ve hiz­met ve ürün ka­li­te­si­nin art­ma­sı­na yol açmaktadır.

İç İletişimin Gelişmesi ve Motivasyonun Artması

ISO 9001 ile bir­lik­te ile­ti­şi­min art­ma­sı ve ça­lı­şan­la­rın iş­le­ri­ne da­ha faz­la kon­sant­re ol­ma­la­rı müm­kün ol­mak­ta ve ile­ti­şim ka­za­la­rı­nın en­gel­len­me­si ne­ti­ce­sin­de mo­ti­vas­yon art­mak­ta­dır. Sürekli de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ile per­so­nel yet­kin­lik­le­ri ile il­gi­li sı­kın­tı­lar ve ta­kım ça­lış­ma­la­rın­da­ki sı­kın­tı­la­rı da aydınlatacaktır.

Müşteri Memnuniyetinin Artması

ISO 9001’in te­mel ya­pı­sın­da olan Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al dön­gü­sü ile müş­te­ri­ler sü­rek­li ar­tan bir mem­nu­ni­yet için­de olacaklardır.