İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

İŞGÜM KONTROL BELGESİ

İŞGÜM KONTROL BELGESİ (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü)

İmalatınızda kul­la­na­ca­ğı­nız ve yurt dı­şın­dan ge­tir­me­yi plan­la­dı­ğı­nız, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­ni et­ki­le­yen ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca be­lir­le­nen ba­zı kim­ya­sal­la­rın it­ha­la­tı için alı­nan izin belgesidir.

İŞGÜM Kontrol Belgesi Alınması Gerekli GTİP Listesi
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2707,1 Benzol (ben­zen)
2707,2 Toluol (to­lu­en)
2707.50.90.00.11 Solvent naf­ta (çö­zü­cü nafta)
2707.50.90.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200oC ye ka­dar sı­cak­lık­ta, ha­cim iti­ba­riy­le %90 ve­ya da­ha faz­la da­mı­tıl­mış ham ha­fif yağlar
2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (ben­zol)
2902.30.00.00.00 Toluen (to­lu­ol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902,44 Ksilen izo­mer­le­ri karışımları
32,08 Yalnız or­ga­nik çö­zü­cü­ler içe­ri­sin­de çö­zel­ti ha­lin­de bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içe­ren­ler
3506.91.00.90.13 Solvent içe­ren­ler
3506.99.00.90.11 Solvent içe­ren­ler
3814 Tarifenin baş­ka ye­rin­de be­lir­til­me­yen ve­ya yer al­ma­yan or­ga­nik kar­ma çö­zü­cü­ler ve in­cel­ti­ci­ler; bo­ya ve ver­nik çı­kar­ma­da kul­la­nı­lan müstahzarlar
3824.90.40.00.00 Vernikler ve ben­ze­ri ürün­ler için anor­ga­nik kar­ma çö­zü­cü­ler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03; Yalnız or­ga­nik çö­zü­cü­ler içe­ri­sin­de çö­zel­ti ha­lin­de bu­lu­nan­lar (ka­tı hal­de olan­lar hariç)
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
40,05 Yalnız or­ga­nik çö­zü­cü­ler içe­ri­sin­de çö­zel­ti ha­lin­de bu­lu­nan­lar (ka­tı hal­de olan­lar hariç