İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler

Marka tescil Masrafları;
 • Yurt için­de tes­cil et­ti­ril­miş mar­ka­la­rı­nın yurt dı­şın­da tes­ci­li ve ko­run­ma­sı­na iliş­kin gi­der­le­ri, %50 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 50.000 ABD Doları
Tanıtım Desteği
 • Yurtdışı Reklam, ta­nı­tım ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ne (Ek-1) iliş­kin har­ca­ma­la­rı, %60 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 400.000 ABD Doları
Kira Desteği
 • Birimlerin Yurtdışı brüt ki­ra (vergi/​resim/​harç da­hil) ve ko­mis­yon har­ca­ma­la­rı, %60 ora­nın­da ve bi­rim ba­şı­na yıl­lık en faz­la 120.000 ABD Doları
Yurtdışı Fuar Desteği
 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi iliş­kin ka­tı­lım giderleri
 • En faz­la iki tem­sil­ci­si­nin eko­no­mi sı­nı­fı gi­diş-dö­nüş ula­şım mas­raf­la­rı, %50 ora­nın­da ve et­kin­lik ba­şı­na en faz­la 15.000 ABD Doları desteklenir.
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği
 • İhtiyaç ana­li­zi,
 • Eğitim,
 • Danışmanlık,
 • Organizasyon ve pro­je­de is­tih­dam edi­len en faz­la 2 (iki) adet per­so­ne­lin brüt ücretleri,
 • Yol ve ko­nak­la­ma da­hil yurt dı­şı ve yurt içi ta­nı­tım ve or­ga­ni­zas­yon fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin gi­der­le­ri, % 75 ora­nın­da ve fa­ali­yet ba­şı­na en faz­la 550.000 ABD Doları, desteklenir

Sağlık,Eğitim,Film Ve Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

Yurtdışı Marka Tescil Masrafları;
 • Yurt için­de tes­cil et­ti­ril­miş mar­ka­la­rı­nın yurt dı­şın­da tes­ci­li ve ko­run­ma­sı­na iliş­kin gi­der­le­ri, %50 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 50.000 ABD Doları
Yurtdışı Rapor Alımı ve Yabancı Şirket Alımı Yönelik Danışmanlık Desteği;
 • Pazar araş­tır­ma­sı, sek­tör, ül­ke, ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at, ve­ri madenciliği/​veri izleme/​değerlendirme fa­ali­yet­le­ri, ya­ban­cı şir­ket ve­ya mar­ka odak­lı ra­por­lar (ma­li ve hu­ku­ki ra­por­lar dahil;
 • Yabancı şir­ket alım­la­rı­na yö­ne­lik da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­ne (ma­li ve hu­ku­ki da­nış­man­lık da­hil) iliş­kin gi­der­le­ri, %60 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 200.000 ABD Doları
Belgelendirme Desteği
 • Çevre, ka­li­te ve in­san sağ­lı­ğı­na yö­ne­lik tek­nik mev­zu­ata uyum sağ­la­na­bil­me­si ve ön ta­nı merkezi,
 • ofis açı­lı­şı ve iş­le­til­me­si­ni te­mi­nen gerçekleştirilen;
 • ka­li­te, hij­yen, çev­re belgeleri,
 • il­gi­li ruh­sat ve izinler
 • Ülke pa­za­rı­na gi­riş­te zo­run­lu ola­rak ara­nan ve­ya pa­za­ra gi­riş­te avan­taj sağ­la­yan belge/​sertifikalara iliş­kin eği­tim, da­nış­man­lık da­hil her tür­lü bel­ge­len­dir­me gi­der­le­ri, %50 ora­nın­da ve bel­ge ba­şı­na en faz­la 50.000 ABD Doları
Tanıtım Desteği
 • Yurtdışı Reklam, ta­nı­tım ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin har­ca­ma­la­rı, %60 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 400.000 ABD Doları
Kira Desteği
 • Birimlerin yurt­dı­şı brüt ki­ra (vergi/​resim/​harç da­hil) ve ko­mis­yon har­ca­ma­la­rı, %60 ora­nın­da ve bi­rim ba­şı­na yıl­lık en faz­la 120.000 ABD Doları
Danışmanlık Desteği
 • Firma/​kuruluş/​uzmanlardan alı­nan da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­ne iliş­kin gi­der­le­ri, %50 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 200.000 ABD Doları,
Acenta Komisyon Desteği
 • Sağlık tu­riz­mi ve eği­tim sek­tör­le­rin­de ül­ke­mi­ze ulus­la­ra­ra­sı has­ta ve öğ­ren­ci getirilmesine,
 • Film ve bi­li­şim sek­tör­le­rin­de ise yapımların/​ürünlerin yurt dı­şın­da sa­tış ve da­ğı­tı­mı­na yö­ne­lik acen­ta­la­ra ya­pı­lan ko­mis­yon öde­me­le­ri, % 50 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 100.000 ABD Doları

EK DESTEKLER

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları 
 • Pazara Girişin Desteklenmesi
 • Yerelleştirme (lo­ka­li­zas­yon),
 • DVD ha­zır­la­ma, çoğaltma,
 • ba­rın­dır­ma (hos­ting) gi­der­le­ri ile görsel,
 • ya­zı­lı, işit­sel medya,
 • in­ter­net rek­lam­la­rı ile in­ter­net si­te­si ha­zır­lan­ma­sı­na, %50 ora­nın­da ve oyun/​uygulama ba­şı­na en faz­la 200.000 ABD Doları
Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi
 • Bilişim şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan mo­bil uy­gu­la­ma­lar ve­ya bil­gi­sa­yar oyun­la­rı­nın yurt dı­şı sa­tı­şı­na yö­ne­lik ola­rak olu­şan ve uygulama/​oyun plat­form­la­rın­ca tah­sil edi­len ko­mis­yon be­del­le­ri uygulama/​oyun ba­şı­na, %50 ora­nın­da ve en faz­la 100.000 ABD Doları
Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
 • Satın alı­nan ya da ki­ra­la­nan ya­zı­lım li­sans­la­rı­na iliş­kin gi­der­le­ri, % 50 ora­nın­da ve yıl­lık en faz­la 50.000 ABD Doları
 • İstihdam edi­len en faz­la 2 (iki) adet per­so­ne­lin ay­lık brüt üc­ret­le­ri, % 50 ora­nın­da ve per­so­nel ba­şı­na yıl­lık en faz­la 25.000 ABD Doları
Film Platosu/​Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi 
 • Türkiye’de çe­ki­len ya­ban­cı film­le­rin film platosu/​stüdyo ki­ra­sı­na iliş­kin ki­ra gi­der­le­ri, % 20 ora­nın­da ve film ba­şı­na 200.000 ABD Doları tu­ta­rın­da ödenir. 
Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi 
 • Yurt dı­şın­da gös­te­ri­mi ya­pı­lan film­le­re ve­ri­len rek­lam gi­der­le­ri, % 50 ora­nın­da ve en faz­la 100.000 ABD Doları