İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Hakkımızda

KRM Danışmanlık, yatırım gerçekleştirmeyi planlayan müteşebbislerin ve yoğun iş temposunda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren mevcut işletmelerin bürokratik prosedürler ile uğraşmadan işlemlerinin hızlanmasında rol oynamak ve onların hibe desteklerden faydalanmasını sağlamak amacıyla, Kerem Kaan ATILGAN’ın işbu alanda 15 yıllık tecrübe geçmişine dayalı girişimiyle Ağustos 2012’de İstanbul’da kurulmuştur.
Firmamız İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde yerleşik olarak faaliyet göstermekte olup, Türkiye’nin tüm illerinden ve her çeşit sektörden firmaya hizmet sunabilmektedir.Firmamız müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımı ile hizmet sunan, genç ve dinamik yapıya sahip olmasının yanı sıra, kendi uzmanlık alanında uzun yılların bilgi birikimine sahip bir ekipten oluşması nedeniyle iş takiplerinin hızlı, güvenilir ve profesyonel şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.KRM Danışmanlık; TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı başta olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Genel Devlet destekleri, Kapasite Raporu, v.b. belgelerin alımı, gibi yüksek bilgi birikimi gerektiren konuların tamamında yetkin olması bakımından rakipleri arasından sıyrılmaktadır. Geniş hizmet yelpazesi sayesinde müşterilerimizin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarına hakim, komple çözüm ortağı olma arzusunda ve %100 güven anlayışıyla titiz, takipçi ve başarı odaklı bir çalışma sürdürmekteyiz.Kurulduğu sıralarda portföyünde yaklaşık 20 müşterisi olan firmamız, hızlı ve emin adımlarla gerçekleştirmiş olduğu gelişimiyle, bugün gelinen noktada 500’nin üzerinde müşteriye hizmet ve çözüm üretmektedir.  Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen kısa zaman diliminde iş hacmimizi bu yüksekliğe çıkarmamızdaki en büyük etkenlerden biri de müşterilerimizin bize olan güvenidir. Bu anlayışla, tüm danışmanlık konularımızda müşteri memnuniyetini, güveni, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmayı kendine hedef edinmiştir.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, iş çe­şit­le­ri­miz, çö­züm­le­ri­miz, hiz­met son­ra­sı sağ­la­dı­ğı­mız gü­ve­nir­li­lik ve yük­sek iş ah­la­kı­mız ile müş­te­ri­le­rin ilk ter­ci­hi ola­rak, ça­lı­şan­la­rı­mız ve müş­te­ri­le­ri­miz için de­ğer ya­ra­tan bir şir­ket ol­mak ve ala­nın­da li­der bir ko­nu­ma ulaşmak.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni, gü­ve­ni, sü­rek­li ge­liş­me­yi, ka­li­te­yi, ekip ça­lış­ma­sı­nı, sos­yal so­rum­lu­lu­ğu, pro­fes­yo­nel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nı ve pay­la­şı­mı esas alan, çö­züm odak­lı da­nış­man­lık hiz­me­ti sun­mak olup; hiz­met ver­di­ği­miz ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar ile re­ka­bet güç­le­ri­nin art­ma­sı­na ve sek­tör­de ön­cü ol­ma­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı ken­di­mi­ze il­ke edinmişizdir.

DEĞERLERİMİZ

• Profesyonel kadromuz
• Genç ve di­na­mik yapımız
• Müşteri memnuniyetimiz
• Çözüm anlayışımız
• Planlı, ti­tiz ve ba­şa­rı odak­lı çalışmamız
• Hızlı ve gü­ve­ni­lir iş takibimiz
• Müşteri ih­ti­yaç­la­rı­na ha­kim yaklaşımımız
• Komple çö­züm or­ta­ğı ol­ma bilincimiz
• Uygun fi­yat politikamız
• Yenilikçi ba­kış açımız