İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

Our Services

TURQUALITY Yönetim Danışmanlığı

Turquality, fir­ma­la­rın ku­rum­sal­laş­ma ve ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ya­rak ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da ken­di mar­ka­la­rı ile glo­bal bir tem­sil­ci ola­bil­me­le­ri için Dünya mar­ka­sı ol­ma­ya aday Türk mar­ka­la­rı­nın hi­be­sel ola­rak des­tek­len­me­si için oluş­tu­rul­muş Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yeni teş­vik sis­te­mi ile bir­lik­te Türkiye 6 ay­rı böl­ge­ye ay­rıl­mış olup İstanbul da­hil ol­mak üze­re Türkiye de bü­tün il­le­re ye­ni ya­pı­la­cak ya­tı­rım ve­ya mev­cut üre­tim te­si­si­ne ek ya­tı­rım yap­mak is­te­yen fir­ma­la­ra aşa­ğı­da yer alan des­tek­ler böl­ge­sel oran­lar­da verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin sü­re­si 3 yıl­dır (1,5 yıl ek sü­re alınabilir)

Dahili İşleme İzin Belgesi

Dahilde iş­le­me re­ji­mi; ih­ra­cat amaç­lı üre­ti­lecek ürün­le­rin el­de edil­me­sin­de kul­la­nı­lan gir­di­le­rin ti­ca­ret po­li­ti­ka­sı ön­lem­le­ri­ne ta­bi tu­tul­mak­sı­zın güm­rük mu­afi­yet­li ola­rak it­hal edil­me­si­ne im­kan sağlamaktadır.

ÜRETİM VE SATIŞ YAPAN FİRMALARA VERİLEN DESTEKLERİ
HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER
KAPASİTE RAPORU ALIMI
İŞGÜM KONTROL BELGESİ ALIMI
TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)
ISO 9001:2015
ISO 27001