İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

About Us

krmdanismanlik ile ilgili görsel sonucu
KRM Danışmanlık, ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­yan mü­te­şeb­bis­le­rin ve yo­ğun iş tem­po­sun­da çe­şit­li alan­lar­da fa­ali­yet gös­te­ren mev­cut iş­let­me­le­rin bü­rok­ra­tik pro­se­dür­ler ile uğ­raş­ma­dan iş­lem­le­ri­nin hız­lan­ma­sın­da rol oy­na­mak ve on­la­rın hi­be des­tek­ler­den fay­da­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, Kerem Kaan ATILGAN’ın iş­bu alan­da 15 yıl­lık tec­rü­be geç­mi­şi­ne da­ya­lı gi­ri­şi­miy­le Ağustos 2012’de İstanbul’da kurulmuştur.
Firmamız İstanbul, Ankara ve Bursa il­le­rin­de yer­le­şik ola­rak fa­ali­yet gös­ter­mek­te olup, Türkiye’nin tüm il­le­rin­den ve her çe­şit sek­tör­den fir­ma­ya hiz­met sunabilmektedir.Firmamız müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tu­tan yak­la­şı­mı ile hiz­met su­nan, genç ve di­na­mik ya­pı­ya sa­hip ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, ken­di uz­man­lık ala­nın­da uzun yıl­la­rın bil­gi bi­ri­ki­mi­ne sa­hip bir ekip­ten oluş­ma­sı ne­de­niy­le iş ta­kip­le­ri­nin hız­lı, gü­ve­ni­lir ve pro­fes­yo­nel şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağlamaktadır.KRM Danışmanlık; TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı baş­ta ol­mak üze­re Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Genel Devlet des­tek­le­ri, Kapasite Raporu, v.b. bel­ge­le­rin alı­mı, gi­bi yük­sek bil­gi bi­ri­ki­mi ge­rek­ti­ren ko­nu­la­rın ta­ma­mın­da yet­kin ol­ma­sı ba­kı­mın­dan ra­kip­le­ri ara­sın­dan sıy­rıl­mak­ta­dır. Geniş hiz­met yel­pa­ze­si sa­ye­sin­de müş­te­ri­le­ri­mi­zin A’dan Z’ye tüm ih­ti­yaç­la­rı­na ha­kim, komp­le çö­züm or­ta­ğı ol­ma ar­zu­sun­da ve %100 gü­ven an­la­yı­şıy­la ti­tiz, ta­kip­çi ve ba­şa­rı odak­lı bir ça­lış­ma sürdürmekteyiz.Kurulduğu sı­ra­lar­da port­fö­yün­de yak­la­şık 20 müş­te­ri­si olan fir­ma­mız, hız­lı ve emin adım­lar­la ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu ge­li­şi­miy­le, bu­gün ge­li­nen nok­ta­da 500’nin üze­rin­de müş­te­ri­ye hiz­met ve çö­züm üret­mek­te­dir. Kuruluşumuzdan bu­gü­ne ka­dar ge­çen kı­sa za­man di­li­min­de iş hac­mi­mi­zi bu yük­sek­li­ğe çı­kar­ma­mız­da­ki en bü­yük et­ken­ler­den bi­ri de müş­te­ri­le­ri­mi­zin bi­ze olan gü­ve­ni­dir. Bu an­la­yış­la, tüm da­nış­man­lık ko­nu­la­rı­mız­da müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni, gü­ve­ni, sü­rek­li ge­liş­me­yi, ka­li­te­yi, ekip ça­lış­ma­sı­nı, sos­yal so­rum­lu­lu­ğu, pro­fes­yo­nel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nı ve pay­la­şı­mı esas alan bir an­la­yış­la sek­tö­rün­de li­der bir ku­ru­luş ol­ma­yı ken­di­ne he­def edinmiştir.

OUR VİSİON

Vizyonumuz, müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni, gü­ve­ni, sü­rek­li ge­liş­me­yi, ka­li­te­yi, ekip ça­lış­ma­sı­nı, sos­yal so­rum­lu­lu­ğu, pro­fes­yo­nel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nı ve pay­la­şı­mı esas alan, çö­züm odak­lı da­nış­man­lık hiz­me­ti sun­mak olup; hiz­met ver­di­ği­miz ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar ile re­ka­bet güç­le­ri­nin art­ma­sı­na ve sek­tör­de ön­cü ol­ma­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı ken­di­mi­ze il­ke edinmişizdir.

OUR MİSSİON

Misyonumuz, iş çe­şit­le­ri­miz, çö­züm­le­ri­miz, hiz­met son­ra­sı sağ­la­dı­ğı­mız gü­ve­nir­li­lik ve yük­sek iş ah­la­kı­mız ile müş­te­ri­le­rin ilk ter­ci­hi ola­rak, ça­lı­şan­la­rı­mız ve müş­te­ri­le­ri­miz için de­ğer ya­ra­tan bir şir­ket ol­mak ve ala­nın­da li­der bir ko­nu­ma ulaşmak.