İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si; ih­ra­cat amaç­lı üre­ti­lecek ürün­le­rin el­de edil­me­sin­de kul­la­nı­lan gir­di­le­rin ti­ca­ret po­li­ti­ka­sı ön­lem­le­ri­ne ta­bi tu­tul­mak­sı­zın güm­rük mu­afi­yet­li ola­rak it­hal edil­me­si­ne im­kan sağlamaktadır

(Örn; ku­maş it­hal edi­le­rek, iş­le­nip, göm­lek ola­rak ih­raç edilmesi).

KRM Danışmanlık olarak Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında Verdiğimiz Hizmetler
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Proje ha­zır­lı­ğı, oto­mas­yon sis­tem ev­rak­la­rı­nın tamamlanması
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Otomasyon sis­te­min­de bel­ge alımı
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Belge re­vi­ze işlemleri
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si TEV Hesapları
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Haftalık ra­por ha­zır­lı­ğı ve il­gi­li fir­ma­ya sunum
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Ekspertiz ra­por­la­rı­nın alımı
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Yan sa­na­yi­ci, ara­cı ih­ra­cat­çı ve tem­sil­ci it­ha­la­tı­çı­la­rın sis­te­me tanıtılması
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Güncel fir­ma ev­rak­la­rı­nın sis­te­me tanıtılması
 • Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si Belge ka­pa­tıl­ma­sı­nın yapılması
Dahilde işleme izin belgesi ile İthalat sırasında;
 • Gümrük ver­gi­si mu­afi­ye­ti sağlar.
 • Kaynak kul­la­nı­mı des­tek­le­me fo­nu (KKDF) mu­afi­ye­ti sağlar.
 • %100 KDV (kat­ma de­ğer ver­gi­si) muafiyeti
Dahilde işleme izin belgesi Yerli hammadde alımında;
 • İthalde ol­du­ğu gi­bi yer­li ala­ca­ğı­nız ham­mad­de­ler için %100 KDV mu­afi­ye­ti sağlar.
Bu istisnalardan yararlanarak maliyetinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Eşyanın ta­mir, bo­ya­ma, ye­ni­le­me, mon­te edil­me­si, bir­leş­ti­ril­me­si am­ba­laj­lan­ma­sı, be­del­siz it­ha­lat vb. iş­lem­ler için Gümrük İdarelerince Dahilde İşleme İzni ve­ri­le­bi­lir. Bu iş­lem­ler dı­şın­da Ekonomi Bakanlığı ta­ra­fın­dan Dahilde İşleme İzin Belgesi dü­zen­le­nir. Bu bel­ge ile ih­ra­cat amaç­lı ima­la­tı­nız­da kul­lan­mak üze­re it­hal et­ti­ği­niz ve­ya yurt içi alım yap­tı­ğı­nız ham­mad­de ya da ya­rı ma­mul­ler­de %26’ya va­ran oran­lar­da ver­gi mu­afi­yet­le­ri sağlanmaktadır.