İstanbul–TÜRKİYE
0 212 674 10 21-22
0 212 674 10 23
Yatırım Teşvik Belgesilr

Yeni teş­vik sis­te­mi ile bir­lik­te Türkiye 6 ay­rı böl­ge­ye ay­rıl­mış olup İstanbul da­hil ol­mak üze­re Türkiye de bü­tün il­le­re ye­ni ya­pı­la­cak ya­tı­rım ve­ya mev­cut üre­tim te­si­si­ne ek ya­tı­rım yap­mak is­te­yen fir­ma­la­ra aşa­ğı­da yer alan des­tek­ler böl­ge­sel oran­lar­da ve­ril­mek­te­dir. Yatırım Teşvik Belgesinin sü­re­si 3 yıldır.

Turquality Danışmanlığı

Turquality, fir­ma­la­rın ku­rum­sal­laş­ma ve ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ya­rak ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da ken­di mar­ka­la­rı ile glo­bal bir tem­sil­ci ola­bil­me­le­ri için Dünya mar­ka­sı ol­ma­ya aday Türk mar­ka­la­rı­nın hi­be­sel ola­rak des­tek­len­me­si için oluş­tu­rul­muş “Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır.”

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde iş­le­me re­ji­mi; ih­ra­cat amaç­lı üre­ti­lecek ürün­le­rin el­de edil­me­sin­de kul­la­nı­lan gir­di­le­rin ti­ca­ret po­li­ti­ka­sı ön­lem­le­ri­ne ta­bi tu­tul­mak­sı­zın güm­rük mu­afi­yet­li ola­rak it­hal edil­me­si­ne im­kan sağ­la­mak­ta­dır. Dahilde iş­le­me izin bel­ge­si it­hal­de ol­du­ğu gi­bi yer­li ala­ca­ğı­nız ham­mad­de­ler için %100 KDV mu­afi­ye­ti sağlar.

Devlet Destekleri Danışmanlığı

Firmaların yurt­dı­şı ta­nı­tım, ki­ra, se­ya­hat, da­nış­man­lık, bel­ge­len­dir­me, mar­ka tes­cil gi­bi ih­ra­ca­tı art­tı­rı­cı fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin yap­mış ol­du­ğu har­ca­ma­lar Ekonomi Bakanlığınca des­tek­len­mek­te­dir. “Üretim ve sa­tış ya­pan fir­ma­la­ra ve­ri­len” ve “hiz­met sek­tö­rü­ne yö­ne­lik” des­tek­ler ol­mak üze­re 2’ye ayrılır.

İstatistikler

0
Yatırım Teşvik Belgesi
0
Turquality
0
Proje
0
Firma

DEĞERLERİMİZ

• Profesyonel kadromuz
• Genç ve di­na­mik yapımız
• Müşteri memnuniyetimiz
• Çözüm anlayışımız
• Planlı, ti­tiz ve ba­şa­rı odak­lı çalışmamız
• Hızlı ve gü­ve­ni­lir iş takibimiz
• Müşteri ih­ti­yaç­la­rı­na ha­kim yaklaşımımız
• Komple çö­züm or­ta­ğı ol­ma bilincimiz
• Uygun fi­yat politikamız
• Yenilikçi ba­kış açımız

HİZMETLERİMİZ

Turquality, fir­ma­la­rın ku­rum­sal­laş­ma ve ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ya­rak ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da ken­di mar­ka­la­rı ile glo­bal bir tem­sil­ci ola­bil­me­le­ri için Dünya mar­ka­sı ol­ma­ya aday Türk mar­ka­la­rı­nın hi­be­sel ola­rak des­tek­len­me­si için oluş­tu­rul­muş Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır.

Yeni teş­vik sis­te­mi ile bir­lik­te Türkiye 6 ay­rı böl­ge­ye ay­rıl­mış olup İstanbul da­hil ol­mak üze­re Türkiye de bü­tün il­le­re ye­ni ya­pı­la­cak ya­tı­rım ve­ya mev­cut üre­tim te­si­si­ne ek ya­tı­rım yap­mak is­te­yen fir­ma­la­ra aşa­ğı­da yer alan des­tek­ler böl­ge­sel oran­lar­da verilmektedir.

Dahilde iş­le­me re­ji­mi; ih­ra­cat amaç­lı üre­ti­lecek ürün­le­rin el­de edil­me­sin­de kul­la­nı­lan gir­di­le­rin ti­ca­ret po­li­ti­ka­sı ön­lem­le­ri­ne ta­bi tu­tul­mak­sı­zın güm­rük mu­afi­yet­li ola­rak it­hal edil­me­si­ne im­kan sağlamaktadır.

Firmamız müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tu­tan yak­la­şı­mı ile hiz­met su­nan, genç ve di­na­mik ya­pı­ya sa­hip ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, ken­di uz­man­lık ala­nın­da uzun yıl­la­rın bil­gi bi­ri­ki­mi­ne sa­hip bir ekip­ten oluş­ma­sı ne­de­niy­le iş ta­kip­le­ri­nin hız­lı, gü­ve­ni­lir ve pro­fes­yo­nel şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağlamaktadır.

EKİBİMİZ

gulcin
GÜLÇİN TANRIKULU
DİR Otomasyon Uzmanı
gulcin@krmdanimanlik.com
keremb
KEREM KAAN ATILGAN
Genel Müdür
kerem@krmdanismanlik.com
dilarad
DİLARA KIRIKSIZ
Devlet Destekleri Operasyon Uzmanı
info@krmdanismanlik.com
yasin
YASİN HASAR
Uzman Yardımcısı
destek@krmdanismanlik.com
ferit
FERİT ARICI
Yönetim Danışmanı
info@krmdanismanlik.com
burcud
BURCU DİŞİSAĞLAM
CFO
info@krmdanismanlik.com

BURADAYIZ

Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park 2. Plaza No: 408 Bahçelievler/​İstanbul– TÜRKİYE
Telefon: +90 212 674 10 21 – 22 , Fax: +90 212 674 10 23
Email: info@krmdanismanlik.com

Hafta içi : 9:00 – 18:00